free website design templates


„Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”.

"Similarities and Differences among Young European people"


Nasza szkoła od września 2018 bierze udział w programie Erasmus+. Akcja KA2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych – Innowacja/innowacyjność.
Tematem projektu jest „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”.

Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzi refleksji wspierających indywidualne ścieżki kształcenia młodzieży. Nowe materiały i pomysły poprawią jakość kształcenia i szkolenia młodzieży oraz podniosą poziom efektów uczenia się.Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie poznają potrzebę i sposoby korzystania z różnych metod refleksji twórczej, celem poszerzenia umiejętności interpersonalnych i zawodowych, podnoszących konkurencyjność na potencjalnym rynku pracy w wymiarze lokalnym, krajowym i europejskim. Podczas naszego partnerstwa dowiemy się również, jak towarzyszyć, wspierać, kierować i zachęcać ucznia do pogłębiania wiedzy
i umiejętności w zakresie branży IT, jednej z kluczowych i najbardziej dynamicznych branż współczesnej gospodarki. 
Głównymi działaniami realizowanymi w projekcie są kształtowanie proaktywnych postaw przedsiębiorczych jako środek zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży, 
a także poprawa edukacji przedsiębiorczej poprzez poznanie umiejętności otwierania działalności gospodarczej i promowania możliwości samozatrudnienia oraz stworzenie portfolio. Jednocześnie uczestnicy poznają tradycje, historię kraju goszczącego, a także obyczaje i zwyczaje panujące na danym terenie. W ramach projektu uczniowie poznają się nawzajem, swoje rodziny, zainteresowania, marzenia, świąteczne zwyczaje, szkołę i treści europejskie przekazywane na zajęciach 
i imprezach szkolnych.

Projekt zostanie podzielony na trzy moduły:

Moduł I: Integracja

Prezentujemy siebie, poznajemy siebie, tworzymy podgrupy na podstawie ankiet, której celem jest wyłonienie osób o podobnych zainteresowaniach. Poznajmy nasze szkoły i firmę partnerską.
Poznajemy miejscowość, w której mieszkamy i sporządzamy album ze zdjęciami naszego region.
Mój kraj - uczniowie wykonują przewodnik w formie prezentacji multimedialnej z 10 miejscami wartymi polecenia w ich kraju. Pod koniec projektu uczniowie w szkołach macierzystych opracowują poster.
Wizyta organizacyjno-szkoleniowa nauczycieli z Polski w Czechach i rewizyta.


Moduł II: Szkolenia

Wizyta organizacyjno-szkoleniowa nauczycieli z Polski i Czech w Zjednoczonym Królestwie w firmie Training Vision. Szkolenie dla uczniów z zakresu w zakresie wiedzy i umiejętności w branży IT, przedsiębiorczości oraz autoprezentacji. Poznanie kultury i zwiedzanie zabytków Zjednoczonego Królestwa.


Moduł II: Wyjazdy edukacyjne ( w ramach krótkoterminowych wymian grup uczniów)

Wizyta uczniów polskiej szkoły w szkole Czeskiej. Wspólne opracowanie biznes planu. Zwiedzanie zabytków Czech oraz poznawanie czeskiej kultury. Rewizyta uczniów z Czech w szkole polskiej. Wspólne wypracowanie portfolio. Zwiedzanie zabytków Polski oraz poznawanie polskiej kultury.


Moduł III: Wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej

Gablota poświęcona projektowi.
Słownik terminów naukowych.
Scenariusze zajęć.
Portfolio ucznia.
Biznes Plan.


Admission for "Differences and similarities among european young people" (part of Erasmus+ Program) is now open. Students who wants to take part in Project are asked to read Project Rules and to complete Participation Survey to November 15th. For more informations contact Danuta Szwarc or Izabela Mroczkowska.

ADMISSION
FOR THE PROJECT

Mobirise

Spotkanie w Czechach

W dniach 22.01 - 23.01.2019 w Kostelec nad Orlici odbyło się spotkanie przedstawicieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu oraz partnerów z Obchodni Akademie T.G. Masaryka w Kostelec nad Orlici, realizujących projekt „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”, dotyczący wdrażania w szkołach proaktywnych postaw przedsiębiorczych jako środek zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży. Spotkanie zostało zorganizowane przez partnera czeskiego. MORE>>>

Mobirise

Spotkanie w Polsce

W dniach 24.03 - 27.03.2019 w Elblągu odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerów z Obchodni Akademie T.G. Masaryka w Kostelec nad Orlici,oraz nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu realizujących projekt „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”, dotyczący przebiegu projektu. MORE>>>

Mobirise

Szkolenie uczniów w Portsmouth

W dniach 06-12 kwietnia 2019 w Potrsmouth odbyło się tygodniowe szkolenie dla uczniów szkół partnerskich z zakresu  zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. MORE>>>

Mobirise

Szkolenie nauczycieli w Portsmouth

W dniach 17-21 czerwca 2019 w Potrsmouth odbyło się tygodniowe szkolenie dla nauczycieli szkół partnerskich z zakresu prowadzenia zajęć z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. MORE>>>

Mobirise

Szkolenie dla uczniów w Elblągu

W dniach 09-13 września2019 w Elblągu odbyło się tygodniowe szkolenie dla uczniów szkół partnerskich z zakresu tworzenia portfolio. MORE>>>

Mobirise

Szkolenie uczniów w Kostelcu nad Orlici

W dniach 30 września - 4 października 2019 w Republice Czeskiej odbędzie się tygodniowe szkolenie dla uczniów szkół partnerskich z zakresu  zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. MORE>>>

Międzynarodowe spotkanie w Republice Czeskiej

22.01 - 23.01.2019 w Kostelec nad Orlici

1

Specification

Nasza szkoła bierze udział w unijnym programie Erasmus+. Dlatego nasi nauczyciele udali się do naszej szkoły partnerskiej w Czechach, by razem z przedstawicielami czeskiej szkoły z pracować nad organizacją projektu „Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice”. Ten wyjazd okazał się niezwykle bogaty na poziomie wymiany doświadczeń, ale również ze względu na poznanych ludzi i miejsca.

2

Project Planning

W dniach 22.01 - 23.01.2019 w Kostelec nad Orlici odbyło się spotkanie przedstawicieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu oraz partnerów z Obchodni Akademie T.G. Masaryka w Kostelec nad Orlici, realizujących projekt „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”, dotyczący wdrażania w szkołach proaktywnych postaw przedsiębiorczych jako środek zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży. Spotkanie zostało zorganizowane przez partnera czeskiego.

3

Przebieg wizyty

W dniu 21.01.2019 wyruszyłyśmy samochodem z Elbląga do miejscowości Kostelec nad Orlici w Czechach. Podróż trwała ok. 10 godzin. Późnym wieczorem dotarłyśmy do hotelu 
w miejscowości Vrbice.
W dniach 22.01 - 23.01.2019 w Kostelec nad Orlici odbyło się spotkanie przedstawicieli i Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu oraz partnerów z Obchodni Akademie T.G. Masaryka w Kostelec nad Orlici, realizujących projekt „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”, dotyczący wdrażania w szkołach proaktywnych postaw przedsiębiorczych jako środek zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży. Spotkanie zostało zorganizowane przez partnera czeskiego – Obchodni Akademie. W spotkaniu wzięło udział 7 osób.

4

Dzień pierwszy

Dzień pierwszy:
W Obchodni Akademie T.G. Masaryka przywitała nas koordynator czeskiego partnera Renata Čermáková wraz z Jitka Kosařová – nauczycielką języka angielskiego. Podczas spotkania, które odbyło się w szkole naszego czeskiego partnera zostały omówione następujące cele spotkania:
- szczegółowe opracowanie i omówienie planu działań na drugi rok projektu,
- wprowadzenie wniosków w planowaniu dat wydarzeń i działań projektowych w każdej szkole,
- wprowadzenie nowych pomysłów lub zmian do wcześniej ustalonego harmonogramu,
- uszczegółowienie i ustalenie działań i zamierzeń dla warsztatów międzynarodowych planowanych w drugim roku projektu w Czechach i w Polsce,
- omówienie wydatków z budżetu na zarządzanie projektem,
- praca nad umową partnerską z Czechami.

5

Dzień drugi

Dzień drugi:
Rano odwiedziłyśmy czeską szkołę. Przywitał nas jej dyrektor: Václav Pavelka, opowiedział o historii szkoły, a następnie-wręczył upominki. Podczas wizyty w szkole dyrektor szkoły zapoznał nas z systemem oświaty w Czechach. Edukacja jest ważnym priorytetem dla rozwoju kraju. Szkolnictwo średnie jest obowiązkowe od 15 - 19 lat. Koncentruje się na zdobyciu podstawowych wiadomości z matematyki, nauk społecznych, sztuki, muzyki, jęz. rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego, włoskiego. Wprowadza się nowoczesne technologie np. bardzo dobrze wyposażone sale informatyczne. Nauczyciel ma duży szacunek wśród uczniów i rodziców. Razem z dyrektorem zwiedziliśmy szkołę: podczas normalnego dnia pracy, obserwowaliśmy młodzież podczas codziennych zajęć lekcyjnych, na przerwach, w stołówce, siłowni, klubie muzycznym.
Po południu, zastępca dyrektora, Renata Čermáková zaproponowała nam wycieczkę 
do Zieleńca, gdzie odbywał się obóz dla uczniów. Gospodarze dali nam możliwość zwiedzenia atrakcyjnych miejsc w górach, a także zabrali na stok narciarski aby zobaczyć jak uczniowie spędzają czas na obozie. Popołudnie i wieczór upłynął w przyjaznej atmosferze, komunikacja między partnerami była bardzo dobra. 

6

Zakończenie spotkania

Uczestnicy mieli okazję do doskonalenia języka angielskiego, sposobność do wymiany pomysłów, metod, narzędzi pedagogicznych, dzielenia się doświadczeniem, jak również możliwość przeanalizowania różnych rzeczywistości kulturowych.

Projekt będzie miał wpływ na rozwój wymiaru edukacji w każdym kraju. Da szansę nauki 
o życiu w innych państwach, promocji tolerancji i szacunku dla innych kultur. Europejska współpraca poprawi język angielski uczniów i nauczycieli oraz użycie nowych technologii.
Następnego dnia rano rozpoczęłyśmy podróż do Polski. 

Spotkanie w Polsce

W dniach 24.03 - 27.03.2019 w Elblągu 

1

Specification

W dniach 24.03 - 27.03.2019 w Elblągu odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerów z Obchodni Akademie T.G. Masaryka w Kostelec nad Orlici,oraz nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu realizujących projekt „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”, dotyczący przebiegu projektu

2

Dzień pierwszy

Pierwszego dnia pobytu delegacji z Republiki Czeskiej odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu. Pani Dyrektor przedstawiła gościom z Czech specyfikę naszej szkoły oraz wspólnie z Izabelą Mroczkowską oprowadziła gości po szkole.
Po spotkaniu w szkole Izabela Mroczkowska oprowadziła gości po mieście. Podczas krótkiej wyceczki zwiedziliśmy Stare Miasto, czyli najbliższe otoczenie szkoły a goście z Czech poznali historię naszego miasta. Kolejnym etapem było  spotkanie robocze z koordynatorem projektu Panią Danutą Szwarc, na którym zostały omówione szczegółowe działania podczas trwania projektu

3

Dzień drugi

W ramach promocji regionu oraz naszego kraju odbyliśmy krótką wycieczkę na "Począek Polski" - do Helu.

Szkolenie uczniów w Portsmouth

06-12 kwietnia 2019 w Potrsmouth 

1

Specification

W dniach 06-12 kwietnia 2019 w Potrsmouth odbyło się tygodniowe szkolenie dla uczniów szkół partnerskich z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

2

Dzień pierwszy

W ramach projektu Erasmus + wyruszyliśmy do Portsmouth
w Wielkiej Brytanii. Po udanej i spokojnej podróży dotarliśmy do miejsca zakwaterowania.

3

Dzień drugi

Kolejny dzień wyjazdu w ramach projektu Erasmus+ za nami. Dzisiaj zwiedzaliśmy miasto, w którym się zatrzymaliśmy.
W pierwszej kolejności udaliśmy się do Portsmouth Museum
a następnie zwiedzaliśmy zamek warowny Southsea Castle.

4

Dzień trzeci

Dzisiaj odbyły się pierwsze wspólne, międzynarodowe zajęcia.
Rano poznaliśmy naszych kolegów z Czech. Wspólnie podziwialiśmy widoki wybrzeża Portsmouth z wieży Spinnaker Tower, niektórzy wybrali alternatywne metody zejścia z wieży. Po zwiedzaniu rozpoczęliśmy pierwsze warsztaty projektowe.

5

Dzień czwarty

Dzisiejszy dzień był mniej efektywny turystycznie, ale za to podczas zajęć uczniowie założyli własne firmy.

6

Dzień piąty

Nasza erasmusowa grupa udała się dzisiaj do angielskiego inkubatora przedsiębiorczości w Maker’s Guild. W następnej kolejności odbyły się ostatnie zajęcia z doktorem Taiwo w Victory Business Centre w Portsmouth. Jutro czekają nas zajęcia podsumowujące oraz wycieczka na Isle of Wight.

7

Ostatni dzień i powrót

Wczorajszy dzień zaczął się bardzo szybko, obraliśmy sobie za cel wyspę Isle of Weight. Po powrocie z wyspy udaliśmy się do University of Portsmouth gdzie odbyliśmy ciekawe zajęcia. Naszym ostatnim celem było spotkanie podsumowujące w Victory Business Centre oraz rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia. Dzisiaj czeka nas długa droga powrotna.

Szkolenie nauczycieli w Portsmoutch

17-21 czerwca 2019 r.

1

Specification

W dniach 17-21 czerwca 2019 w Potrsmouth odbyło się tygodniowe szkolenie dla nauczycieli szkół partnerskich z zakresu prowadzenia zajęć z  zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

2

Dzień pierwszy

3

Dzień drugi

4

Dzień trzeci

5

Dzień czwarty

6

Dzień szósty

7

Powrót

Szkolenie dla uczniów w Elblągu

9-13 września 2019 r.

1

Specification

W dniach 09-13 września2019 w Elblągu odbyło się tygodniowe szkolenie dla uczniów szkół partnerskich z zakresu tworzenia portfolio.

2

Dzień pierwszy

Po powitaniu uczniów  z Czech odbyły się zajęcia przypominające umiejętności zdobyte w Anglii.
W tym dniu odbyła się również wycieczka edukacyjno - historyczna do Zamku w Malborku.

3

Dzień drugi

Uczniowie szkół partnerskich odbyli szkolenie z zakresu potrzeby i celu tworzenia wizytówki elektronicznej wlasnej osoby oraz firmy.
W tym dniu na wycieczce po Elblągu uczniowie poznali historię Elbląga oraz okolic. Odbyli również fascynującą wirtualną "przejażdżkę" po dawnym Elblągu.

4

Dzień trzeci

Uczniowie zapoznali się ze sposobami tworzenia stron internetowych.
Oraz zwiedzili muzeum w gdańsku - Centrum Solidarności.

5

Dzień czwarty

W czwartek odbyły się zajęcia w ramach, których młodzież ze szkół partnerskich tworzyła portwolia.

6

Dzień szósty

Ostatni dzień szkoleń rozpoczął się w Parku Leśnym Bażantarnia gdzie w ramach integracji odbyły sie zawody sportowe. Po zmaganiach sportowych odbyły się zajcia w ramach, których uczniowie tworzyli portwolia, prezentowali przed społecznością szkolną swoje strony internetowe, a na zakończenie nastąpiło podsumowanie szkolenia oraz wręczenie certyfikatów.

7

Powrót

O godzinie 7:30 pożegnaliśmy czeskich kolegów na elbląskim dworcu, życząc im spokojnej podróży.

Szkolenie uczniów w Republice czeskiej

29 września do 05 pażdziernika 2019 r. 

1

Specification

W dniach 29 września do 05 pażdziernika 2019 r. odbyło się szkolenie uczniów z Czech i Polski w zakresie tworzenia uproszczonego biznesplanu oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. Uczniowie stworzyli podczas szkoleń prezentacje multimedialne opisujące sposoby zakładania działalności gospodarczej

2

Dzień pierwszy

29 września - podruż do Kostelca nad Orlici w Republice Czeskiej.

3

Dzień drugi

Właśnie minął pierwszy dzień szkolenia elbląskiej młodzieży w
Obchodní akademie T. G. Masaryka w Kostelcu nad Orlici w Republice Czeskiej. Dopracowaliśmy nasze słownictwo - dodaliśmy słówka w języku czeskim. Tego dnia rozpoczęliśmy prace nad tworzeniem prezentacji o zakładaniu działalności gospodarczej, poznaliśmy tajniki prawa w tym zakresie.

4

Dzień trzeci

Dzisiejszy dzień minął nam bardzo sportowo. Razem z czeskimi kolegami integrowaliśmy się podczas spaceru po Orlickich górach. Poznaliśmy historię tego regionu, zjedliśmy wspólny obiad a na zakończenie wspólnie wspinaliśmy się po parku linowym. Zanim jednak wyruszyliśmy w góry, ciężko pracowaliśmy nad naszymi biznesplanami i wykonaliśmy ich uproszczone wersje.

5

Dzień czwarty

Kolejny dzień edukacji w Czechach za nami - podczas szkolenia poznaliśmy uroki zakładania działalności gospodarczej w różnych krajach europy. Ekipa Erasmusa poznawała uroki stolicy Czech - Pragi.
Czescy koledzy byli fantastycznymi przewodnikami.

6

Dzień szósty

Ostatni dzień szkolenia podczas, którego kończyliśmy i prezentowaliśmy nasze prace. Na koniec otrzymaliśmy certyfikaty oraz koszulki projektowe.

7

Powrót

Po dwunastogodzinnej podróży wszyscy bezpiecznie dotarliśmy do Elbląga.


"You're always learning. The problem is, sometimes you stop and think you understand the world. This is not correct. The world is always moving. You never reach the point you can stop making an effort."  [Paulo Coelho]

Szkolenie nauczycieli w Portsmoutch

17-21 czerwca 2019 r.

1

Specification

W dniach 06-12 kwietnia 2019 w Potrsmouth odbyło się tygodniowe szkolenie dla uczniów szkół partnerskich z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

2

Dzień pierwszy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam erat libero, bibendum in libero tempor, luctus volutpat ligula. Integer fringilla porttitor pretium.

3

Dzień drugi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam erat libero, bibendum in libero tempor, luctus volutpat ligula. Integer fringilla porttitor pretium.

4

Dzień trzeci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam erat libero, bibendum in libero tempor, luctus volutpat ligula. Integer fringilla porttitor pretium. Nam erat felis, iaculis id justo ut, ullamcorper feugiat elit. Proin vel lectus auctor, porttitor ligula vitae, convallis leo. In eget massa elit.

5

Dzień czwarty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam erat libero, bibendum in libero tempor, luctus volutpat ligula. Integer fringilla porttitor pretium. Nam erat felis, iaculis id justo ut, ullamcorper feugiat elit. Proin vel lectus auctor, porttitor ligula vitae, convallis leo. In eget massa elit.

6

Dzień szósty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam erat libero, bibendum in libero tempor, luctus volutpat ligula. Integer fringilla porttitor pretium. Nam erat felis, iaculis id justo ut, ullamcorper feugiat elit. Proin vel lectus auctor, porttitor ligula vitae, convallis leo. In eget massa elit.

7

Powrót

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam erat libero, bibendum in libero tempor, luctus volutpat ligula. Integer fringilla porttitor pretium. Nam erat felis, iaculis id justo ut, ullamcorper feugiat elit. Proin vel lectus auctor, porttitor ligula vitae, convallis leo. In eget massa elit.